Uuringu detailvaade

Number 2022-21
Pealkiri Taastamistööde mõjud Pääsküla raba taastamisala süsiniku voogudele. Eksperthinnang
Kokkuvõte Pääsküla taastamisala süsinikuvoogude koondbilansi hinnang näitab, et taastamisjärgselt on alal süsiniku aastane sidumine 18,2 t. Sellest oluline osa on pinnasesse ja puistusse seotud süsinikul, vastavalt 13,4 ja 20,7 t a. Seevastu metaani ja lahustunud orgaanilise süsiniku poolt viiakse alalt välja vastavalt 8,3 ja 7,6, kokku 15,8 t a. Taastamiseelse olukorraga võrreldes on olulised järgnevad muutused: katkeb pinnasesse seotud süsiniku vabanemine CO2-na, väheneb väljakanne DOCina, suureneb metaani emissioon ja sellega seotud süsiniku väljakanne. Otseselt turbast lähtuvad süsinikuvood väheneksid kuivenduseelse olukorraga 16,9 t aasta kohta, teisalt – CH4 ja DOCi suure osakaaluga säiliks turbast süsiniku väljakanne 2,4 t CO2 ha. a. Soovitav on teostada ka Pääsküla taastamisalal seiretöid, mis aitavad hinnata süsinikubilansi muutusi taastamisalal kui ka laiemalt Eestis: taimestiku seire hindamaks soodele iseloomuliku koosluse taastumist ja elustiku tagasitulekut, veetaseme seire hindamaks taastamisjärgset veerežiimi ja ilmastiku mõju, metsaseire ja hinnang metsa parameetrite. Gaasivoogude mõõtmine peab katma siinses piirkonnas esindatud sootüüpidel ja olema pidev ning pikaajaline (>10 a). Regionaalne lähenemine, samaaegne uuringute teostus Lätis ja Lõuna-Soomes, aitab selgitada ja kvantifitseerida ka võimalike kliimamuutustega seotud mõjusid, seetõttu on oluline sarnase metoodikaga uuringute läbiviimine ka lähiriikides.
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja ELF Ring OÜ (Jüri-Ott Salm, Martin Maddison, Kuno Kasak)
Valmimisaeg Detsember 2022
Failid