Uuringu detailvaade

Number s2019-1
Pealkiri Maarjamäe memoriaali tähenduste väljad - teisest maailmasõjast kommunismiohvrite memoriaali rajamiseni (1940-2018). Meediatekstide ja arhiivimaterjalide sisuanalüüs.
Kokkuvõte Käesoleva magistritöö eesmärk oli avada küsimust, kuidas tegeleda ideoloogiliselt tundlike mäluobjektide ümbermõtestamisega, et aidata toime tulla lähiajaloo kultuuriliste traumadega ning pidada diskussiooni erinevate institutsioonide vahel ja avalikkusega. Töö uurimisküsimusteks on: 1. Milline on arhiivimaterjalidele ja meediatekstidele tuginedes uuritava koha faktoloogiline ja kontekstil põhinev ajalooline taust alates II maailmasõjast kuni tänapäevani? 2. Milliseid tähendusi on uuritavates meediatekstides memoriaalile konstrueeritud kuuel erineval ajaperioodil eenduvate (eristuvate) teemade ja nimetamiste kaudu? Analüüsin arhiivmaterjale ja meediatekste ajavahemikust 1940–2018 kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodil. Tulemused näitasid, et Maarjamäe nõukogudeaegse memoriaalile erinevatel aegadel konstrueeritud tähendused on lineaarselt muutumises ja põhjuslikus seoses ühiskonnakorra ja konteksti muutustega. Memoriaali ümbermõtestamisel ja sellel tähendus(likkus)e konstrueerimisel on kasutatud monumentaalse nõrgestamise strateegiaid – see valmis poolikuna, mitmes järgus, alalt on pidevalt mäluobjekte ära viidud ning memoriaal mureneb ja laguneb silmanähtavalt. Maarjamäe mälumaastiku ühe osa – nõukogudeaegse memoriaali – tähenduste ümbermõtlemine on mitmetahuline kultuurilist traumat väljendav nurjatu probleem, millel ei ole lihtsaid ega kiireid lahendusi. Töö on oluline memoriaali muinsuskaitse alla võtmise perspektiivis. Loodud ülevaade näitab Maarjamäe kui paiga ja ehitise ajaloolise konteksti ning mälumaastike muutustest selle rajamisest tänapäevani.
Valdkond Muu
Stipendiaat Anni Martin
Kõrgkool Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Juhendajad Juhendaja Esta Kaal, MA Kaasjuhendaja Katrin Aava, PhD
Valmimisaeg 2019
Failid