Uuringu detailvaade

Number m2023-2
Pealkiri The environmental quality of the street network and the equity of access to healthy travel environments in Tallinn
Kokkuvõte Uurimistöös analüüsiti Tallinna tänavavõrgu keskkonnakvaliteedi ruumilist jaotumist õhusaaste, mürareostuse ja rohealade andmestike põhjal ning seoti need rahvastiku paiknemise andmestikuga Tallinnas. Selleks loodi olemasolevaid keskkonnatingimuste pindalalisi andmestikke kasutades tänavavõrgu keskkonnakvaliteedi ruumikihid ja hinnati keskkonnatingimuste vastavust rahvusvahelistele soovitustele. Seejärel kasutati saadud informatsiooni tervisliku tänavakeskkonna kättesaadavuse analüüsiks kodulähedases tänavavõrgus, tuginedes rahvastikuregistri andmetele. Tulemused näitavad, et 1) PM2.5, NO2 ja müra tase ületab tervisealaseid soovituslike näitajaid vastavalt 98%, 12% ja 51% ulatuses tänavavõrgustikust; 2) kõrge roheluse tase tänavavõrgustikus on seotud madalama õhu- ja mürasaaste tasemega ning 3) venekeelsel rahvastikurühmal on üldiselt parem juurdepääs tervislikule tänavakeskkonnale kui eesti keele või teiste keelte kõnelejatel. Uurimistöö aitab suurendada teadlikkust liikumiskeskkonna kvaliteedist, (eba)tervislikest marsruutidest linnas ja keskkonnaalasest ebavõrdsusest Tallinnas.
Viide Yusibova, A. (2023)
Valdkond Keskkond
Tellija Magistritöö, Tartu Ülikool
Valmimisaeg 2023
Failid
Link https://dspace.ut.ee/items/1dfc04c5-dbb9-40f9-95b8-6c739fb55a8d