Uuringu detailvaade

Number s2019-2
Pealkiri Lahustunud orgaanilise aine keemiliste omaduste vedelikkromatograafiline ja spektrofotomeetriline uurimine Tallinna lahe rannikuvees
Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärgiks oli iseloomustada ja kvantifitseerida lahustunud orgaanilist ainet Tallinna lahe äärse rannikumere veeproovides. Hinnata lahustunud orgaanilise aine seire vajalikust Tallinna lahe vees. Uuriti veeproove, mis sai võetud 6. erinevast kohast Tallinna lahe rannikult ning 4 erineval kuupäeval. Veeproovide analüüsiks kasutati vedelikkromatograafia aparatuuri koos eksklusioonkromatograafia ja pööratud faasi kolonni ning diood-maatriks detekteerimisega. UV-Vis spektrofotomeetriat kasutati analüüdi neeldumissuhete määramiseks erinevatel ultraviolett- ja nähtava valguse kiirguse lainealas. Neeldumissuhteid kasutati lahustunud orgaanilise aine erinevate omaduste hindamiseks. Töö tulemusena selgus, et kõikide proovide lahustunud orgaaniline aine oli maismaa päritolu. Lahustunud orgaanilise aine molekulmassi poolest jäid enamus proovipunktid suhteliselt stabiilseks. Kõige kõrgemad lahustunud orgaanilise aine kontsentratsioonid esinesid Pirita jõe ja Russalka 29.05.18 kuupäeva proovides. Antud proovides oli DOM ka kõige polaarsem, mis tõenäoliselt on tegu pinnasest lahustunud fulvohappega. Teiste proovivõtu kohtade seast paistis välja ka Saare tee. Selles proovivõtu kohas esines suurema aromaatsuse ja ultraviolett kiirgust neelavate ühendite olemasolu lahustunud orgaanilises aines. Tööst järeldati, et mõistlik oleks teostada Tallinna lahe rannikuvees pikemaajaline lahustunud orgaanilise aine seire, mis aitaks paremini ajas muutuvaid kontsentratsioone ja omadusi määrata ning hinnata. Lisaks võib see aidata leida võimalike süsiniku toitaine allikaid, mida lühema vaatluse järel järeldada ei olnud võimalik.
Valdkond Keskkond
Stipendiaat Karin Kabral
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool. Loodusteaduskond, Keemia ja biotehnoloogia instituut
Juhendajad Dotsent Viia Lepane
Valmimisaeg 2019
Failid