- 78% küsitlutest arvas, et Tallinn on kindlasti eelistatuim elukoht.
-Tallinn oli eelistatum elukoha valik eelkõige tänu suurematele töövõimalustele ja töökohale. Linlasi, kes elaksid parema meelega mujal, häirib Tallinna kärarikkus, õhu reostatus ja tolm, turvalisuse puudumine.
- Kõige rohkem on tallinlased märganud kiirabi tegevust (82%). Kõige kehvem seis on nii politsei kui ka tuleohutusevjärelevalvealase tegevusega.
- Rahulolu on suurim Tuletõrje- ja Päästeameti ning kiirabi tegevusega. Kõige väiksem oli rahulolu politsei järelevalve tegevusega (45%).
- Häirekeskuse telefoniga 112 oli rahul 46%,  kuid samapalju vastanutest ei osanud rahulolu hinnata.
- Umbkaudu kolmandik linlastest on kokku puutunud prügi ja prügikastide põlengutega.
- Kulu põletamisse linnas suhtutakse valdavalt negatiivselt.
Linlaste reageeringud kulupõlengutele näitavad, et väga vähesed inimesed püüavad ise midagi ette võtta.
- Kokkupuudet õnnetustega linnas ei omanud 45% vastanutest, viimastel aastatel on õnnetustega kokku puutunud 21%.
- Linnaelanike abivalmidus õnnetuse ning joobnud inimese korral ei ole eriti kiita – vaid kolmandik on antud olukordades reageerinud, pooled ei reageeri üldse.
- Vägivaldse või huligaanse käitumisega ei olnud kokku puutunud ligi kolmandik küsitletutest, 35% ei reageerinud antud situatsioonis.
- Teadlikkus, kuidas kriiside, õnnetuste, katastroofide, laste ja täsikasvanute kadumise või muude sündmuste puhul käituda, on 6-l linlasel 10-st, 4 inimest 10-st ei ole üldse teadlik või pigem ei ole teadlik.
- Linnakodanike valvsus ja tähelepanelikkus ümbruskonnas ja naabrite juures toimuvaga on tagasihoidlik: 38% jälgib harva ning 25% ei jälgi üldse.
- Infot päästeteenistuse tegevuse kohta ja kuidas nende poole õnnetuse korral pöörduda, on vajanud 19% vastanutest. Peamised infoallikad, kust elanikud on saanud informatsiooni selle kohta, millal ja kuidas peaks päästeteenistuse poole pöörduma, olid televisioon, reklaamibrošüürid, ajalehed, ajakirjandus ja meedia. Saadud infoga rahulolevaid kodanikke oli ligikaudu pool vastanutest.
- Valmisolek helistada numbril 112 on 55% jaoks probleemideta. Rahulolu dispetšeritega on pigem rahulolev.
- Tallinlased on tuletõrjujate suhtlemisega pigem rahul.
- Valdav enamus (69%) leiab, et Tallinnas on vajadus linna heakorda, tervislikkust ja kahjurite levikut jägiva asutuse järele.
- Tallinna Abitelefoni 1345 teab vaid veerand linlastest. 86% vastanutest pole helistanud antud numbrile kordagi. 7 helistanut 10-st on saanud abi.
- AS Tallinna Vesi klientidest on 61% firma tegevusega rahul. Kõige vähem ollakse rahul AS-i poolt teostatud tööde maksumuse ja liitumistasude suurusega.
- Linna keskkonnaseisundit hindavad linlased valdavalt rahuldavaks (51%). Kõige kehvem on linnas olukord lemmikloomade kultuuri ja jalutamise kohtadega.
- Elanike arvates ei pööra Tallinna Linnavalitsus piisavalt tähelepanu linna keskkonnaküsimustele. Eelisarendada tuleks linnas jalgratta- ja jalakäijate teid.
- Kõige sagedamini kasutatavad ühistranspordi liigid olid buss (60%), trollibuss (30%) ja tramm (15%). Ühistranspordi peatus on töökoha lähedal 66% vastanute hinnagul.
- Linlaste suurim ootus linnavalitsuselt (samuti linnaosade valitsustelt) puudutab turvalisust linnas (15%) ja tänavate-teede korrasolekut ning puhtust (11%).