TALLINNA KÜLASTAMINE JA HINNANGUD TALLINNALE
Külastajate arvu poolest on eestimaalaste lemmiklinnaks Tallinn, mida külastas eelmisel aastal 47% elanikkonnast. Järgnevad Tartu (43%), Pärnu (36%), Rakvere (24%) ja Haapsalu (22%). Kõige enam kordi külastatud linn on samuti Tallinn – rohkem kui pooled linna külastajatest on käinud seal enam kui neljal korral. Tallinna külastajate seas on keskmisest enam 15-19 aastaseid, alg-või põhiharidusega ja keskmisesse sissetulekugruppi kuuluvaid inimesi. Elukoha lõikes on Tallinna külastanud eeskätt Põhja-, Kesk-, ja Lääne-Eesti elanikud. Linna sagedaste külastajate hulgas on keskmisest enam 20-39 aastaseid, kõrgharidusega ja suurema sissetulekuga inimesi, piirkonniti Põhja- ja Kesk-Eesti inimesi.
Peamine Tallinna külastamise eesmärk on tuttavate-sugulaste külastamine – sel eesmärgil on aasta jooksul Tallinnas käinud iga teine linna külastaja. Olulisuselt järgmised külastusmotiivid olid ametiasjus ja komandeeringus käimised, ostureisid ning kultuuri- või meelelahutusürituste külastamised. 
Kõrgeima külastushinde teenis oma külastajatelt Kuressaare, järgnesid Pärnu ja Otepää. Tallinn jäi üldhinde (3,85 palli 5-pallilisel skaalal) poolest üheteistkümnendale kohale. Tallinna hindasid keskmisest kõrgemalt 15-19 aastased, mitte-eestlased ning Ida-Virumaa elanikud.
Tallinna tugevaimaks küljeks peavad külastajad linna vaatamisväärsusi, majutuskohti, linnas toimuvaid üritusi ja söögikohti, nõgimaks aga parkimisvõimalusi ja –korraldust, teede ja tänavate olukorda ning turvalisus.
2004. aastaga võrreldes on halvenenud külastajate hinnangud  liiklemist hõlbustavale märgistusele ning teede- ja tänavate olukorrale, oluliselt on aga paranenud hinnangud turvalisusele.
ÜLDINE INFO EESTI ELANIKE PUHKUSE VEETMISE KOHTA
7% töötavast elanikkonnast ei ole sel aastal puhanud või ka ei plaaninud puhata. Harvem on mitte-puhkajate seas naisi, 15-19 aastaseid ning Tallinna elanikke.
Kõige enam puhatakse juulis. Pea võrdselt populaarsed on ka juuni teine ja augusti esimene pool.
Veidi enam kui pooled töötajad võtavad oma puhkusepäevad välja korraga, natuke enam kui neljandik võtab korraga välja vähemalt pooled puhkusepäevad, ülejäänud jupitavad oma puhkust nädalate või päevade kaupa.
Puhkuse veetis või plaanis veeta peamiselt oma kodus 63% ja suvilas, maajamajas 21% töötajaist. Enam kui kolmandik veedab oma puhkuse peamiselt mööda Eestit ringi reisides ja 28% välismaal reisides.